Blog Image

bloggen

Slussen

Slussen Posted on Fri, June 13, 2014 20:30:03

Slussen i hjärtat av Stockholm är känt för sin skönhet med vyerna och fronten mot vattnen. Vi vill bevara vyerna från söders höjder och bevara karaktären av den mäktiga topografin där Söder möter resten av staden. Låt bebyggelsen som klättrar upp mot Katarinaberget och Mosebacke synas. Bygg inte för den med storskaliga kvarter och låt Katarinahissen förbli ett landmärke i blickfånget.

Vi vill behandla vår stad varsamt. Slussen är ett riksintresse men byggandet av “Nya Slussen” skulle innebära stor skada på kulturmiljön i området, en skada som finns kvar för all framtid om Slussen omformas så att områdets skönhetsvärden försvinner. Planen för “Nya Slussen” uppvisar så många brister och allvarliga problem att det i sin nuvarande form inte bör genomföras: stora byggnader skulle skymma utsikten över vattnen, shoppinggallerior och nya vägar skulle skapa barriärer med skuggiga och blåsiga platser. Inklämda cykelbanor skulle gå mellan bil- och busskörfälten med en vägkorsning som skulle skapa bilköer. En 8-filig vägbro skulle byggas 25 meter ut i Saltsjön. Nya Slussen skulle få så stora nivåskillnader och höga trappor att tillgängligheten skulle försämras för många människor.

Nya Slussen är också ett mycket osäkert projekt när det gäller kostnader och finansiering. Slussen planB kan däremot genomföras med en halvering av kostnaderna och på halva tiden – fyra år i stället för åtta. En förnyelse av Slussen genom rivning och återuppbyggnad går att genomföra.

Stockholmspartiet vill stoppa “Nya Slussen” och skapa en ny gestaltning av Slussen, Stockholms hjärta, som tar hänsyn till att Slussen är av riksintresse för kulturmiljön.Stadsmiljö

Stadsmiljö Posted on Fri, June 13, 2014 20:29:29

Stockholmspartiet vill att stadsplaneringen ska värna om de kvaliteter som Stockholm är känt för – den kulturhistoriska bebyggelsen, de öppna vattenytorna, närheten till bostadsnära grönområden och större sammanhängande naturområden. Vi vill värna om stadens unika och världsberömda siluett där kyrktornen och Stadshusets torn utgör en karaktäristisk del av horisonten.

De små och bostadsnära grönytorna måste bevaras, de är inte värdelösa ”gluggar” där bebyggelsen kan förtätas. Fler lekytor och parker ska ingå som en naturlig del vid planeringen av nya bostadsområden. Barnens lekytor är viktigare än parkeringsplatserna, och parkeringsplatserna behöver inte vara så många om mer satsas på kollektivtrafiken.

Stockholmspartiet tycker att man istället bör bygga på redan exploaterad mark som dåligt utnyttjade industriområden, till exempel Ulvsunda och Bromma, hamnområden och områden med överdimensionerade trafikleder. Redan befintliga trafikleder kan överdäckas och bostäder byggas ovanpå.

Det är inte lämpligt att bygga skyskrapor i innerstaden. De skulle förstöra Stockholms unika siluett – skyline – mot horisonten, och göra att näraliggande områden hamnar i ständig skugga och blir blåshål. Dessutom är det oekonomiskt att bygga höga hus eftersom 70 % av ytan måste användas till bärande pelare, hissar och trapphus.

Bromma flygplatsområde utgör på sikt ett utvecklingsområde där till exempel en trädgårdsstad kan förverkligas. Idag påverkas stora områden kring flygfältet av buller och avgasproblem, men här finns stora förutsättningar att skapa något unikt och attraktivt för stockholmarna. Kollektivtrafiken ordnas genom en förlängning av Tvärbanan.

Stockholm har landets första nationalstadspark. När regeringen inrättade parken var avsikten att skydda den från olika ingrepp. Nationalstadsparken måste värnas och ingen bebyggelse eller andra ingrepp göras i parken eller i gränsområdena till parken.Kulturutbud

Kulturutbud Posted on Fri, June 13, 2014 20:27:50

STOCKHOLM SKA HA ETT RIKT KULTURUTBUD

Stockholmspartiet vill

* se fler söndagsöppna bibliotek

* ge ökade anslag till småteatrarna

* att byggnader och övriga anläggningar med kulturhistoriskt värde tas tillvara bättre

* att Kulturskolan, en kommunal kulturskola för aktiviteter efter lektionstid, får mer resurser

* ge unga mer möjligheter att ta del av kulturenIntegration

Integration Posted on Fri, June 13, 2014 20:24:30

Invandrare ska ses som den tillgång de är och inte som ett problem. Sverige har behov av arbetskraft och det är angeläget att nyinflyttade får möjlighet att försörja sig själva så fort som möjligt. Även om en person talar svenska med brytning kan hen ha något viktigt att säga! En stockholmare är en stockholmare oavsett var man är född.Vård och omsorg

Vård och omsorg Posted on Fri, June 13, 2014 20:23:37

Stockholmspartiet vill ha valfrihet mellan vård och omsorg i privat och offentlig regi.

För äldre människor med fysiska eller psykiska problem ska det finnas olika slag av service eller boende. Boendet bör anpassas till graden av funktionsnedsättning: servicehus, vårdhem, kompetent hemtjänst eller hemsjukvård. Dessutom måste det finnas stöd för anhöriga som ofta utnyttjas som vårdare långt över sin förmåga.

Att de finns två huvudmän för vård och omsorg, landstinget och kommunen, kan innebära kompetenskonflikter och att vissa frågor hamnar mellan stolarna. Det händer att s k medicinskt färdigbehandlade patienter, ofta äldre, skickas hem utan garantier för nödvändig omsorg eller rehabilitering.

Stockholmspartiet vill uppmuntra att förskolor drivs som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller i privat regi som alternativ till den kommunala verksamheten.Skola

Skola Posted on Fri, June 13, 2014 20:21:52

Det är ett attitydproblem

Mycket har skrivits om skolan efter det nedslående resultatet från Pisa-rapporten, både det fina med engagerade lärare och det dåliga med stressig arbetsmiljö och för mycket inblandning utifrån. Men en aspekt har inte berörts så mycket nämligen elevers och föräldrars attityd till skolan. Alltför många ser skolan som perioder som man måste genomleva men utan att ta till vara det den kan ge och utan att riktigt anstränga sig som man gärna anstränger sig i t ex idrott som man har som fritidsintresse.

Samma problem finns i flera länder och ett projekt som undersökte 20 000 amerikanska gymnasieelever och kommer fram till att skolreformer fokuserar på hur man kan ändra skolan men i stället borde fokusera på hur man kan ändra på elevernas attityd till skolan dvs att man måste anstränga sig mera.

Detta är inte något enkelt som låter sig göras i en handvändning men frågeställningen måste lyftas fram och debatteras både i medierna och skolorna.

Stockholmspatiet vill också:

* ha höga förväntningar på eleverna

* ha tydliga mål, ramar och regler

* ha lugn och arbetsro i skolan

* ge lärarna tid att utveckla pedagogiken

* ge ökat utrymme för idrott och hälsa

* att inga elever ska lämna grundskolan med bristande kunskaper i svenska, matematik och engelska

* att elevers närvaro ska följas upp och rapporteras kontinuerligt till föräldrarna

* satsa på lärlingsutbildning och ta vara på praktiska färdigheter

* ha ökad samverkan mellan skola, högskola och näringslivCykel och trafik

Cykel och trafik Posted on Thu, June 12, 2014 15:25:56

Stockholmspartiet tog initiativ till att många cykelbanor började byggas mellan 1998 och 2002. De nya cykelbanorna uppskattas mycket och antalet cyklister ökar. Stockholmspartiet vill fortsätta att bygga cykelbanor på huvudgatorna. Det behövs också fler säkra cykelparkeringar. Cykel är ett effektivt färdmedel, särskilt i en storstad.

Trafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till de oskyddade trafikanternas situation. Gående och cyklister är prioriterade trafikanter i vår politik eftersom de inte påverkar miljön negativt. Cykling är dessutom bra för hälsan i en tid då en allt större del av befolkningen är stillasittande både på arbetet och på fritiden.

Vår vision om Stockholm är att kollektivtrafiken ska vara det huvudsakliga transportmedlet för både arbetspendling och fritidsresor. Samtidigt måste det finnas möjlighet att köra bil för dem som behöver det; i synnerhet måste den så kallade nyttotrafiken komma fram dvs varutransporter, buss, taxi och fordon för rörelsehindrade. Motorvägar skapar bara mera trafik.

* Länka samman cykelbanorna

* Fler cykelbanor på huvudvägarna

* Kollektivtrafik – inte Förbifarten eller Österleden

* Ersätt de blå bussarna med spårvagnar

* Inför sjöbussarBostäder

Bostäder Posted on Thu, June 12, 2014 15:20:21

Stockholmspartiet vill att det byggs bostäder för alla kategorier stockholmare. Staden har genom de kommunala bostadsbolagen stora möjligheter att påverka bostadsbyggandet så att även ungdomar och hushåll med låga inkomster kan hyra en lägenhet. Alla stadsdelar ska innehålla en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Stockholmspartiet värnar om hyresrätten och bruksvärdessystemet. Marknadshyror kan få negativa, sociala konsekvenser som skulle förstärka segregationen i Stockholm.

Nya bostäder måste byggas på sådan mark och sådana platser som inte förstör boendemiljön för människor som redan bor på eller i närheten av den påtänkta bebyggelsen. Medborgarinflytande i dessa frågor måste väga tungt, och samråd och utställning av detaljplan ska gå före markanvisning.

Stockholmspartiet vill arbeta för en avkontorisering i innerstaden och ersätta kontor med bostäder. Ett exempel på en annorlunda avkontorisering var när vi lyckades genomföra att P-huset Elefanten nära Sergels Torg byggdes om till bostäder.

Stockholmspartiet motsätter sig att ”gluggar”, till exempel parkmark, bebyggs i bostadsnära lägen. Dessa gluggar är viktiga inte bara för de boendes rekreation och livskvalitet, utan också för den biologiska mångfalden i staden.

.