Det är ett attitydproblem

Mycket har skrivits om skolan efter det nedslående resultatet från Pisa-rapporten, både det fina med engagerade lärare och det dåliga med stressig arbetsmiljö och för mycket inblandning utifrån. Men en aspekt har inte berörts så mycket nämligen elevers och föräldrars attityd till skolan. Alltför många ser skolan som perioder som man måste genomleva men utan att ta till vara det den kan ge och utan att riktigt anstränga sig som man gärna anstränger sig i t ex idrott som man har som fritidsintresse.

Samma problem finns i flera länder och ett projekt som undersökte 20 000 amerikanska gymnasieelever och kommer fram till att skolreformer fokuserar på hur man kan ändra skolan men i stället borde fokusera på hur man kan ändra på elevernas attityd till skolan dvs att man måste anstränga sig mera.

Detta är inte något enkelt som låter sig göras i en handvändning men frågeställningen måste lyftas fram och debatteras både i medierna och skolorna.

Stockholmspatiet vill också:

* ha höga förväntningar på eleverna

* ha tydliga mål, ramar och regler

* ha lugn och arbetsro i skolan

* ge lärarna tid att utveckla pedagogiken

* ge ökat utrymme för idrott och hälsa

* att inga elever ska lämna grundskolan med bristande kunskaper i svenska, matematik och engelska

* att elevers närvaro ska följas upp och rapporteras kontinuerligt till föräldrarna

* satsa på lärlingsutbildning och ta vara på praktiska färdigheter

* ha ökad samverkan mellan skola, högskola och näringsliv